مسابقه شماره 1

شاخص BMI بین چه اعدادی باشد وزن انسان طبیعی است؟

1_ 20تا24

2_ 30تا34

3_ 16تا20

4_ 26تا30